Pradžia / Gyvenimas / Dėl mirties – 295 eurai kas mėnesį arba 88,6 tūkst. eurų iš karto: kas ir kada gauna?

Dėl mirties – 295 eurai kas mėnesį arba 88,6 tūkst. eurų iš karto: kas ir kada gauna?

2024-04-08

Dėl mirties – 295 eurai kas mėnesį arba 88,6 tūkst. eurų iš karto: kas ir kada gauna?

Patiko? Pasidalink:

Mirus šeimos nariui sunku būna ne tik emociškai, bet dažnai ir finansiškai. Dėl to gyventojai gali kreiptis įvairiausių vienkartinių ar periodinių išmokų.

Pavyzdžiui, jei velioniui priklausė kokios nors išmokos ar pensija, bet dėl mirties jis jų negavo, pinigai išmokami paveldėtojams.

Beveik pusę tūkstančio eurų gauna laidojantis asmuo, iki 2,9 tūkst. eurų išmokama, jei palaikus reikia gabenti iš užsienio.

Be viso to, dar yra našlių ir našlaičių pensijos, periodinė ar vienkartinė išmokos dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Pastaroji siekia keliasdešimt tūkstančių eurų.

440 eurų laidotuvėms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) teigimu, skirtingais gyvenimo atvejais valstybė šalies gyventojams teikia socialinę paramą ir socialines paslaugas.

Ji įvardijo vienkartinę 440 eurų (2023 m. – 392 eurai) laidojimo pašalpą, kurią norėdamas gauti laidojantis žmogus turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba ten, kur savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs mirusysis.

O, jeigu mirusiojo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – pagal paskutinę buvusią jo gyvenamąją vietą.

„Dėl šios vienkartinės pašalpos faktiškai mirusįjį palaidojęs asmuo – tiek fizinis, tiek juridinis, kuris organizuoja laidotuves – turi kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. 

Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis“, – kalbėjo ministerija.

SADM duomenimis, pernai ši pašalpa buvo išmokėta 38,2 tūkst. asmenų, iš viso – 14,9 mln. eurų.

Išmoka laidotuvėms (nuotr. stop kadras)

„Sodros“ išmokos, mirus jų gavėjui

„Sodra“ Komunikacijos skyriaus patarėja Malgožata Kozič aiškino, kad mirus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos išmokos ar nedarbo išmokos gavėjui, paveldėtojams išmokama mirusiajam priklausiusi ir dėl jo mirties negauta suma.  

Dėl to paveldėtojai turi kreiptis į „Sodrą“ ir pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą išmokėti mirusiajam priklausiusias ir neišmokėtas išmokas;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • paveldėjimo teisės liudijimą.

Pašnekovė pridūrė, kad sprendimas dėl išmokos mokėjimo yra priimamas per 30 kalendorinių dienų, nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo „Sodros“ skyriui.

Iki kada ir kokio dydžio skiriama našlaičių pensija?

Pasak M. Kozič, mirus vienam iš tėvų ar abiem tėvams (įtėviams), našlaičiais likusiems vaikams gali būti skiriama našlaičių pensija.

Ji aiškino, kad išmokas gali gauti vaikai ir įvaikiai iki 18 metų arba vyresni, jei iki 24 metų buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais.

Taip pat tie, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sulaukiant 24 metų, buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki jiems sulaukiant 26 metų.

Vaikai (nuotr. Karolio Kavolėlio)

Šias išmokas dar iki 24 metų amžiaus gali gauti pilnametystės sulaukę vaikai ir įvaikiai, jei yra švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir nuolatinių studijų programų studentai.

Išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas – rugpjūčio 31 d., vardijo „Sodra“ atstovė.

Ji išskyrė, kad mirusysis, dėl kurio prašoma našlaičių pensijos, mirties dieną turėjo atitikti šias sąlygas:

  • buvo įgijęs teisę gauti negalios (netekto darbingumo, invalidumo) pensiją ar senatvės pensiją ar gavo vieną iš šių pensijų;
  • minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti mirusysis buvo įgijęs dirbdamas Lietuvos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių narių įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, kurie dalį stažo įgijo kalinimo metu ar tremtyje, minimalaus stažo įgyti nėra reikalaujama.

SADM įvardijo, kad našlaičių pensija siekia 50 proc. mirusiojo negalios (netekto darbingumo, invalidumo ar senatvės) pensijos dydžio.

„Šalpos našlaičių pensija – jei teisę gauti šią pensiją turi ne daugiau kaip 3 vaikai, kiekvienam jų skiriama po 98,5 euro.

Kai šalpos pensiją turi teisę gauti 4 ir daugiau vaikų – 295,5 euro dalijama lygiomis dalimis“, – aiškino ministerija.

Pinigai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Našlių pensija – 38,23 euro

„Sodra“ atstovė įvardijo, kad tapus našle ar našliu galima kreiptis dėl našlių pensijos, tačiau tam reikia atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

  • būti sulaukus senatvės pensijos amžiaus;
  • per 5 metus po sutuoktinio (–ės) mirties tapote nedarbingi ar iš dalies darbingi. 

Anot SADM, našlių pensijos bazinis dydis 2024 m. siekia 38,23 euro.

M. Kozič nurodė, kad prašymą skirti našlaičių ar našlių pensiją galima pateikti internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, paštu arba atvykus į „Sodros“ skyrių.

Sprendimas dėl našlaičių ar našlių pensijos skyrimo yra priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo.

Pasak specialistės, abi šios pensijos yra mokamos kas mėnesį už einamąjį mėnesį. Ji tik pridūrė, kad našlių pensija yra mokama iki gyvos galvos, iki dar kartą susituokiant arba tuo metu, kol asmuo yra nedarbingas ar iš dalies darbingas.

Pašnekovė atskleidė, kad našlių ir našlaičių pensijas gauna 232,5 tūkst. žmonių.

Kapinės (nuotr. 123rf.com)

88,6 tūkst. eurų artimiesiems

M. Kozič teigimu, kad apdraustajam mirus dėl draudžiamuoju įvykiu pripažinto nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo, arba dėl ūmios profesinės ligos, mirusiojo šeimos nariams yra išmokama vienkartinė draudimo išmoka.

SADM papildė, kad ji yra skiriama apdraustojo tėvams ar įtėviams, sutuoktiniui, nepilnamečiams vaikams ar įvaikiams, vyresniems vaikams ar įvaikiams, jei šie mokosi ar studijuoja iki 24 metų, ir pilnamečiams vaikams ar įvaikiams, jei jie buvo pripažinti neįgaliais iki 18 metų.

M. Kozič aiškinimu, vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus yra lygi vidutinio šalies darbo užmokesčio, galiojusio mirties mėnesį, 46,55 dydžiui.

„Sodra“ svetainėje nurodyta, kad vidutinis šalies darbo užmokestis 2024 m. sausio 1 d. buvo 1902,70 euro. 

Remiantis tuo, ši vienkartinė draudimo išmoka siekia apie 88,6 tūkst. eurų (1902,70 x 46,55).

M. Kozič pažymėjo, kad ši išmoka lygiomis dalimis yra išmokama kiekvienam mirusiojo šeimos nariui. O, jei gavėjas yra vienas asmuo, jam išmokama visa suma, pridūrė SADM.

Atstovė paminėjo, kad dėl jos reikia kreiptis į „Sodrą“ ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo mirties dienos. Kiekvienas šeimos narys turi teikti atskirą prašymą dėl vienkartinės draudimo išmokos skyrimo.

Ir atskleidė, kad ši išmoka 2023 m. buvo išmokėta 31 mirusio žmogaus artimiesiems.

Pinigai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Artimajam mirus – 295 eurai kas mėnesį

M. Kozič pridūrė – jei apdraustasis dėl draudžiamuoju įvykiu pripažinto nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, arba dėl ūmios profesinės ligos miršta, jo artimieji turi teisę ir į periodinę išmoką.

Pašnekovė nurodė, kad periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus apskaičiuojama pagal mirusiojo asmens turėtas draudžiamąsias pajamas, kaip netekto dalyvumo koeficiento (d), kompensavimo koeficiento (k) ir 77,58 procento vidutinio šalies darbo užmokesčio (D), galiojančio mėnesį, už kurį mokama kompensacija, sandaugos pusė, t. y. pagal formulę: 0,5 x d x k x 0,7758 x D.

„Apskaičiuotos išmokos dydis dalinamas iš vienetu padidinto gavėjų skaičiaus ir lygiomis dalimis mokamas kiekvienam iš jų. 

Pavyzdžiui, mirusiojo sutuoktinė ir du jo nepilnamečiai vaikai turi teisę gauti periodinę draudimo išmoką apdraustajam mirus, kuri yra 800 eurų. Taigi, nors yra trys gavėjai (priskaičiuota suma dalinama iš 3+1), kiekvienam iš jų bus skiriama 200 eurų (800 eurų / 4) dydžio išmoka“, – dėstė „Sodra“ atstovė.

Anot jos, gauto dydžio kompensacija yra mokama kiekvienam asmeniui, turinčiam į ją teisę, neatsižvelgiant į kitas gavėjo pajamas.

Pašnekovė pridūrė, kad periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus yra mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį.

„Jeigu jums dėl to paties draudžiamojo įvykio yra mokama socialinio draudimo našlių ar našlaičių pensija, iš paskirtos periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus bus atimama našlių ar našlaičių pensija ir išmokamas tik šių išmokų skirtumas“, – atkreipė dėmesį specialistė.

Ji atskleidė, kad periodinę draudimo išmoką apdraustajam mirus sausį gavo 200 žmonių. SADM papildė, kad pernai buvo 237 šios išmokos gavėjai, o vidutinis jos dydis siekė 295 eurus.

Sodra nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena

Parama mirusiųjų užsienyje palaikams parvežti

SADM aiškinimu, teisę į paramą palaikams parvežti turi žmonės, kurie su mirusiuoju mirties dieną buvo bendrai gyvenantys asmenys arba jo artimieji giminaičiai.

Jų nesant – asmenys, susiję su mirusiu asmeniu giminystės ryšiais (pusbrolis, pusseserė, dėdė, teta, sūnėnas, dukterėčia) arba svainystės santykiais tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių.

Pasak ministerijos, palaikų parvežimą organizavęs žmogus gali gauti paramą palaikams parvežti, jei jo vidutinės pajamos arba vienam asmeniui, jeigu jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos neviršija 528 eurų.

Ji atkreipė dėmesį, kad parama yra skiriama faktinėms palaikų parvežimo išlaidoms padegti ir neturi viršyti 2970 eurų (2023 m. – 2646 eurų).

„Dėl šios paramos reikia kreiptis į savo arba mirusiojo paskutinės deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę. Jeigu mirusiojo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į šią paramą atsiradimo dienos“, – komentavo ministerija.

SADM duomenimis, pernai parama palaikams parvežti buvo išmokėta 150 asmenų, iš viso – 355,8 tūkst. eurų.

Laidotuvės (nuotr. Shutterstock.com)

Pensijos ir kompensacijos po gavėjo mirties

M. Kozič įvardijo, kad taip pat yra mokamos pensijos ir kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas jų gavėjams mirus.

Pasak jos, pensija ar (ir) kompensacija gavėją laidojančiam asmeniui yra išmokama už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir paskirtos pensijos ar (ir) kompensacijos vieno mėnesio dydžio suma.

Pašnekovė nurodė, kad pensija ar (ir) kompensacija yra išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos.

„Pensijos gavėjui apskaičiuotos kitos pensijų sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, yra išmokamos arba mirusio pensijos gavėjo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas pateikus paveldėjimo teisės liudijimą, arba (ir) mirusį pensijos gavėją pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikus nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą“, – dėstė „Sodra“ atstovė.

Taip pat pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjui mirus, pirmajam besikreipusiam jį laidojusiam asmeniui išmokama asmens negauta praėjusio mėnesio pensija, pensija už tą mėnesį, kurį jos gavėjas mirė, ir dar paskirtos pensijos už vieną mėnesį dydžio suma.

M. Kozič įvardijo, kad asmeniui apskaičiuotos kitos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas pateikus paveldėjimo teisės liudijimą, ir (arba) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

Patiko? Pasidalink:

Rekomenduojami Video

Jums gali patikti

REKLAMA